Përmbajtja

TREVAT SHQIPTARE ........................................................................9
Ndryshimi i hartës politike të trevave shqiptare ................................16
Karakteristika fiziko-gjeografike të trevave shqiptare .......................26
Organizimi administrativ i trevave shqiptare .....................................36
Shqiptarët në trojet e veta dhe në botë ............................................44
Emigrimi dhe migrimi i shqiptarëve...................................................48
ALBANIAN REGIONS .....................................................................11
Political map change of the Albanian regions ...................................17
Geography of the Albanian regions ..................................................27
The administrative organization of Albanian regions ....................35
Albanians in their region and also in the world .................................43
Emigration and migration of Albanians .............................................49
REPUBLIkA E SHQIPËRISË ..........................................................55
Karakteristika të përgjithshme fiziko-gjeografike ..............................56
Popullsia dhe vendbanimet ..............................................................60
Ekonomia..........................................................................................63
Biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura ................................................66
Rezervate strikte natyrore (Kategoria I)............................................68
Parqet kombëtare (Kategoria II) .......................................................72
Monumentet e natyrës (Kategoria III) ...............................................78
Rezervat natyror i menaxhuar (Kategoria IV) ...................................83
Peizazhet e mbrojtura (Kategoria V) ................................................85
Zonë e mbrojtur e burimeve të menaxhuara (Kategoria VI) .............88
Trashëgimia kulturore .......................................................................92
Monumente arkeologjike ..................................................................94
Monumente arkitekturore .................................................................97
Kalatë e Shqipërisë ........................................................................102
Monumente fetare të krishterë dhe myslimane ..............................110
Monumente etnografike ..................................................................113
Monumente artistike .......................................................................116
RAJONET E SHQIPËRISË ............................................................119
Rajoni verior dhe verilindor .........................................................120
Karakteristika të përgjithshme fiziko-gjeografike ............................121
Alpet shqiptare................................................................................121
Njësitë përbërëse të Alpeve............................................................122
Nënrajoni verilindor.........................................................................124
Njësitë përbërëse të nënrajonit verilindor .......................................125
Vendbanimet dhe popullsia e rajonit verior dhe verilindor ..............129
Ekonomia e rajonit verior dhe verilindor .........................................131
Rajoni juglindor ............................................................................134
Karakteristika të përgjithshme fiziko-gjeografike ............................135
Njësitë përbërëse të rajonit juglindor ..............................................136
Popullsia dhe vendbanimet e rajonit juglindor ................................138
Ekonomia e rajonit juglindor ...........................................................141
Rajoni jugor ...................................................................................145
Karakteristika të përgjithshme fiziko-gjeografike ............................146
Njësitë përbërëse të rajonit jugor....................................................147
Popullsia dhe vendbanimet e rajonit jugor......................................148
Ekonomia e rajonit jugor .................................................................151
Rajoni perëndimor ........................................................................155
Karakteristika të përgjithshme fiziko-gjeografike ............................156
Njësitë përbërëse të rajonit perëndimor .........................................158
Popullsia dhe vendbanimet e rajonit perëndimor ...........................159
Ekonomia e rajonit perëndimor.......................................................163
REPUBLIC OF ALBANIA ..............................................................166
Natural heritage of Albania .............................................................166
Cultural heritage of Albania ............................................................172
REPUBLIKA E KOSOVËS ............................................................175
Karakteristika të përgjithshme fiziko-gjeografike ............................176
Pasuritë minerale............................................................................181
RAJONET E KOSOVËS ................................................................184
Rajoni Perëndimor........................................................................185
Karakteristika të përgjithshme fiziko-gjeografike ............................185
Nënrajonet e Rajonit Perëndimor ...................................................187
Rajoni lindor ................................................................................190
Karakteristika të përgjithshme fiziko-gjeografike ............................190
Nënrajonet e Rajonit Lindor ............................................................192
Biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura ...............................................196
Trashëgimia natyrore ......................................................................199
Trashëgimia kulturore ....................................................................204
Popullsia dhe vendbanimet ............................................................207
Ekonomia........................................................................................210
TREVAT SHQIPTARE NË:
IRJ TË MAQEDONISË, GREQI, SERBI DHE MAL TË ZI .............215
Trevat shqiptare në Irj të maqedonisë ......................................217
Karakteristika të përgjithshme fiziko-gjeografike ............................217
Popullsia e trevave shqiptare në IRJ të Maqedonisë .....................222
Vendbanimet shqiptare në IRJ të Maqedonisë ...............................224
Trevat shqiptare në Greqi ............................................................228
Karakteristika të përgjithshme fiziko-gjeografike ............................228
Popullsia e trevave shqiptare të Greqisë ........................................231
Vendbanimet dhe zhvillimi ekonomik në TSHG ..............................232
Trevat shqiptare në Serbi.............................................................238
Karakteristika të përgjithshme fiziko-gjeografike ............................238
Popullsia dhe vendbanimet ..........................................................239
Trevat shqiptare në Mal të Zi .......................................................242
Karakteristika të përgjithshme fiziko-gjeografike ............................242
Popullsia dhe vendbanimet ............................................................243
Për të porositur, ju lutem dërgoni një email në: trevatshqiptare@gmail.com
Cmimi:
15 USD + postimi
13 Euro + postimi